Toelatingsreglement van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe toelatingsreglement dat rekening houdt met de veranderingen die op dit moment bezig zijn in het CAM-veld.

V
oorwoord.

De Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) is een organisatie waarin de kwaliteit van de bij haar aangesloten leden als waarborg wordt gezien voor een integere en effectieve behandeling. Het kwaliteitsstreven is vastgelegd in de "Toelatingseisen", de "Handelingen voor Touch for Health-Practitioner, Erkend Kinesioloog en NAET-Practitioner", het "Protocol Nascholing" en dit "Toelatingsreglement" welke documenten uitgangspunt zijn bij het verder gestalte geven van de organisatie.

Het onderhavige Toelatingsreglement is vastgesteld door het bestuur in 2000. Dit reglement is vervolgens gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van november 2004 en november 2008.

Artikel 1.
De toelatingscommissie voert haar werkzaamheden uit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur en adviseert dit bestuur over de toelating van leden op grond van haar bevindingen verkregen tijdens de toelatingsprocedure.

Artikel 2.
De commissie bestaat uit tenminste drie leden, waarbij zoveel mogelijk één vertegenwoordiger van elke binnen de organisatie verenigde disciplines wordt benoemd.

Artikel 3.
De Toelatingscommissie heeft haar werkwijze geregeld in het 'Protocol Toelatingscommissie'.

Artikel 4.
De Beroepsvereniging kent de volgende leden, welke nader zijn uitgewerkt in het document "Soorten Lidmaatschap":
- lid (stemgerechtigd)
- niet-praktiserend lid (stemgerechtigd)
- aspirant-lid (niet stem gerechtigd)
- student-lid (niet stem gerechtigd)
- instructeur-lid (stem gerechtigd)
- ere lid (niet stemgerechtigd)

Artikel 5.
Leden van de organisatie dienen te voldoen aan alle eisen zoals beschreven in de "Toelatingseisen". Tevens dienen zij zich te allen tijde te houden aan de "Handelingen voor Touch for Health-Practitioner, Erkend Kinesioloog en NAET-Practitioner", het "Protocol Nascholing" en de overige voorwaarden en richtlijnen die het bestuur heeft vastgesteld.

Beroepsbeoefenaren worden na aanmelding en betaling van het inschrijfgeld eerst aspirant lid (indien zij voldoen aan alle opleidingsverplichtingen zoals beschreven in de "Toelatingseisen") of student-lid en kunnen na het doorlopen van de toelatingsprocedure zoals beschreven in de "Toelatingseisen" worden beëdigd als lid.

Aspirant-leden kunnen niet op de doorverwijslijst/het register worden geplaatst en hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering, dit verkrijgen zij eerst na beëdiging.

Artikel 6.
Beroepsbeoefenaren die niet (geheel) voldoen aan alle opleidingseisen kunnen als aspirant-lid tot de organisatie worden toegelaten, voor zover zij beschikken over certificaten van gelijkwaardige opleidingen, dit ter beoordeling van de Toelatingscommissie.

Artikel 7.
Binnen 3 maanden na registratie in het aspiranten-register toetst de Toelatingscommissie of voldaan wordt a an de praktijkeisen zoals beschreven in dit Reglement en legt haar advies voor ter besluitvorming aan het bestuur. Binnen een maand na ontvangst van het toelatingsadvies beslist het bestuur over de toelating als lid.

De toelating van leden geschiedt voor een periode van 3 jaar, waarna het lidmaatschap wordt verlengd met een volgende periode van 3 jaar als daarvoor geen bezwaar bestaat ten aanzien van gedrag en kwaliteit.

Artikel 8.
Om als lid te worden toegelaten dient het aspirant-lid tenminste aan de navolgende praktijkvereisten te voldoen:
- van een praktiserend-lid wordt verwacht dat hij/zij tenminste 100 uur per jaar in zijn/haar praktijk behandelend werkzaam is.
- het is verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en het wordt aanbevolen een beroepsrechtsbijstandsverzekering af te sluiten.
- er dient een gedegen cliëntenadministratie te worden gevoerd conform de richtlijnen voor het voeren van een cliëntenadministratie die door de BvK zijn verstrekt. Cliëntengegevens dienen tenminste 10 jaar bewaard te worden.
- er dient een adequate financiële administratie te worden bijgehouden. De op te maken jaarrekening dient te voldoen aan de wettelijke vereisten.
- er dient een behandelruimte te zijn die zowel qua geluid en inkijk voldoet aan de privacy voor de cliënt. De praktijkruimte dient herkenbaar te zijn en voldoende verlicht. Tevens dient een mogelijkheid tot wachten aanwezig te zijn, evenals een toilet, tenzij er genoeg ruimte tussen de consulten gepland is, zodanig dat cliënten elkaar niet treffen.
- het lid dient de bij de organisatie fungerende eed of belofte af te leggen.
- het lid dient zich te houden aan de regels voor vervanging bij afwezigheid zoals deze door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie zijn of worden opgesteld.

Artikel 9.
Het bestuur kan onder goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering richtlijnen opstellen, ter zake van vooropleiding, bij- of nascholing e.d. Deze richtlijnen zullen als bijlage bij dit reglement worden gevoegd en vormen hiermee een geheel.

Artikel 10. Indien het advies van de toelatingscommissie daarvoor aanleiding geeft kan het bestuur, eventueel in overleg met de Stichting K.N.N, nadere voorwaarden aan de toelating en/of het lidmaatschap verbinden en de toelatingscommissie opdracht geven om te controleren of in de toekomst aan deze nadere voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 11.
Binnen 14 dagen na het in artikel 10 bedoelde besluit doet het bestuur hiervan mededeling aan het aspirant-lid. Het bestuur mag deze taak delegeren aan de Toelatingscommissie.

Artikel 12. Gedurende het aspirant-lidmaatschap is het aspirant-lid gehouden aan de beroepsregels van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en valt hij/zij onder het klacht- en tuchtrecht van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie.

Artikel 13.
Van een besluit als bedoeld in artikel 7 en/of artikel 10 kan het aspirant-lid binnen 2 maanden na dagtekening van de mededeling als bedoeld in artikel 19 schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het bestuur. Deze kan de klager uitnodigen voor een mondelinge toelichting, alvorens te beslissen op bezwaar. De beslissing op bezwaar wordt binnen 3 maanden genomen.

Artikel 14.
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts aangebracht worden met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie.

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie d.d. 10 november 2008